Kranteberjocht as boarne foar muzykteater

26-04-2018

‘Der is beweech, der is dûns en it ferhaal mei dan syn dramatyske kanten ha, der sit de nedige humor yn. […] De fiifde stjer dy’t mist yn de LC-resinsje krijt it stik der by dizzen by.’

Er is vertier, er is dans en het verhaal mag dan zijn dramatische kanten hebben, er zit de nodige humor in. […] De vijfde ster die mistte in de LC-recensie krijgt de voorstelling er bij deze bij.

‘En wat in geweldige lokaasje op it meast ljochte plak fan it lân. Al dat glês, de himel mei har fleantúchstreken derboppe, de triedden dêr’t de tomateplanten lâns laat wurde, alles wurket mei oan krekt dy sfear dy’t by krekt dit stik past.’

En wat een geweldige locatie op de meest lichte plek van het land. Al dat glas, de hemel met haar vliegtuigstrepen daarboven, de draden waar de tomatenplanten langs geleid worden, alles werkt mee aan precies die sfeer die bij precies dit stuk past.

{/exp:ce_cache:it}